ComunIQue Review No 4-5 / 2008-2009


Editorial
Comunique – Revistă pentru cei cu gând bun şi spirit
ComunIQue – A Magazine for Open-minded and Level-headed People


Învăţământ
URSA „Gheorghe Cristea” în câteva activităţi ştiinţifice:
Centrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC)
Înfiinţarea Masterului de Criminologie
Înfiinţarea Centrului de Cercetare Comunic@rt
Invitatul acestui număr: Convorbire cu Domnul Conf. univ. dr. Alexandru PINTEA


Cultură
Cultura autentică sau despre toleranţă „fără toleranţă” - Dr. Ardian KYCYKU


Integrare Europeană
Migraţia umană şi impactul ei asupra societăţii contemporane - Dr. Ion David
Dualitatea, suveranitate naţională şi supranaţionalism în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia - Dr. Sibel Safi
Noi orientări şi acţiuni referitoare la comunicarea europeană - Francisc HELSTERN


Imagologie
Imaginea României - Dorina-Magdalena VLADU
Vlad Ţepeş şi Dracula - Georgiana ŢIU


Inter-naţional
Importanţa procesului de evaluare în managementul resurselor umane - Prof. univ. dr. ing. Lidia CRISTEA
Aspecte psihologice şi criminologice cu privire la pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor teroriste - Dr. Alexandru PINTEA


Drept
Lectio Magistralis - Dr. Antonio Frattasio
Din istoria tehnicii poligraf - Prof. Vasile LĂPĂDUŞI, Expert criminalist Gabriel ŢÎRU
Aspecte psiho-criminologice privind săvârşirea infracţiunii. Infracţiunea ca formă a activităţii umane - Dr. Alexandru PINTEA


Interetnic
Identitate scrisă - Drd. Iulia NĂNĂU
Fenomenul renaşterii limbii şi literaturii ebraice - Eliezer Ben Yehuda - Drd. Luciana FRIEDMANN
Turcia şi Uniunea Europeană - Şeila AZIS
Relaţii Publice
Conţinutul Relaţiilor Publice - Costela DUŢU


Management
Managementul riscurilor în asigurări - Dr. Ion DAVID
Managementul campaniei electorale - Francisk HELSTERN


Interpersonal
The Turning Point - Elena STICLEA
Libertate - Cristina BĂLAŞA
Dezbatere între Platon şi Aristotel privind rolul retoricii, prin utilizarea metodei maieutice - Alice THEODORESCU


Litera
Róbert Reiter-Franz Liebhard (1899-1998) Unul sau doi scriitori bartleby? – Drd. Iulia NĂNĂU
Minţi stră-lucite - Drd. Luminiţa TĂRCHILĂ
Poveste de toamnă - Loredana BOROŞ


Presa în ochii presei
Presa scrisă - Mariana BĂLAN
Sistemul mass-media în România post-comunistă - Cătălina ILINCĂI


Româneşte
Ecologia limbii - Dr. Theodor OLTEANU


Viaţa Semnelor
Constantin Brâncuşi – infinit, simplu, complex. - Iuliana CRISTEA
Minţile luminate gândesc la fel (Studiu comparativ al personalităţilor: Évariste Galois - Nicolae Labiş) - Drd. Costel CHITEŞ
Stema dolarului


In Memoriam
Omul şi domnul Vasile Bercheşan
Este Nichita Stănescu...


Comunicare Socială
Manipularea prin publicitate - Luisa DRAGOMIR
Omul şi societatea postmodernă - Valentin BOBOC
Era comunicării – sfârşitul comunicării? - Alice TEODORESCU
Comunicarea între elite şi mase în societatea actuală - Cătălina ILINCĂI


Re-legere
Din trăirile şi gândirea Părintelui Arsenie Boca
Războiul nevăzut sau despre patimi (ispite)
Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca
Părintele Arsenie Boca – unul dintre marii duhovnici ai secolului XX
Maica Tereza de Balcani: poeme
Găseşte-ţi timp
Mulţumire pentru zâmbet
Cercetarea conştiinţei
Viaţa
Moartea
Vasile ANDRU: „Când mor părinţii, faci prima repetiţie generală a propriei tale morţi”


Arta Spectacolului
Aspecte ale teatrului antic - Dr. Kopi KYÇYKU
Forma muzicală şi forma coregrafică în sec. XX - Dr. Andreea-Raluca TĂNĂSESCU


Debut
Poeme - Luminiţa STAFIE


Vox Moralia
Eternitate şi Morală - Luminiţa şi Mihael BIŞAG
Invidia un fenomen “veşnic” al civilizaţiei balcanice - Melania ŢIULETE


(C)arte
O carte de excepţie: „România şi Uniunea Europeană” (istorie şi actualitate) semnată Dan Vătăman şi Ion David
Năvăli Moartea şi înghiţită fu de versuri - Dr. Ardian Kyçyku
Sub semnul iubirii de semeni - Editura „Detectiv” la 5 ani de la înfiinţare
Saeculum – o revistă de anvergură


Umor
LEGILE LUI MURPHY
PERLE ROMÂNEŞTI


In-formaţii
Psihologia omului la volan - Prof .univ.Dr. Tudorel BUTOI, Asist.univ.psih.Gabriel ŢÎRU
Efectul Placebo sau puterea vindecătoare a minţii - Silviu-Adrian TRIFAN


Bonus
Romanian University of Sciences and Arts “Gheorghe Cristea” Bucharest - ROMANIA


Table of Contents

Comunique – Revistă pentru cei cu gând bun şi spirit

Iuliana CRISTEARevista COMUNIQUE nu a apărut din dorinţa de afirmare ci din dorinţa de comunicare.

O echipă de cadre didactice de excepţie împreună cu un grup de studenţi ai Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti, care, deşi sunt la început de drum, au prins gustul scrisului şi au înţeles importanţa actului comunicării de la profesorii lor, şi-au unit eforturile şi entuziasmul pentru a da naştere acestei reviste.

Tematica diversă, deschisă oricarei zone, neîngrădită de canoane rigide, permite abordarea subiectelor de orice fel, de la literatură, istorie, psihologie sau religie până la terorism, integrare europeană şi bancuri. Pentru a păstra un echilibru în balanţa valorii, există spaţiu special alocat criticilor sau, de ce nu, aprecierilor ce sunt deopotrivă luate în seamă ori însuşite. Aprecierile arată că ceea ce s-a făcut este bine făcut iar criticile protejează împotriva înşelătoarei vanităţi.

Revista s-a bucurat, încă de la primul număr, de prezenţa în paginile sale a numeroase personalităţi din universul românesc şi internaţional iar în răstimpul scurs de atunci a stârnit interesul şi a dat multora curajul de a încerca.

Într-o lume din ce în ce mai derutată şi mai apăsată de stressul zilnic, într-o lume guvernată de versatilitate, nevoia de comunicare se face simţită tot mai mult. Debutanţii sunt primiţi cu braţele deschise iar personalităţile care vor să ne împărtăşească din experienţa lor profesională şi de viaţă sunt preţuite cum se cuvine. Dialogul între generaţii, şi nu în ultimul rând, între OAMENI, se leagă firesc, fără poticneli.

În revista COMUNIQUE te simţi între prieteni, te simţi acasă, îţi poţi aşterne gândurile sau convingerile şi poate afli şi răspunsul la multele întrebări pe care o fiinţă raţională şi le pune.

Drumul ales este cel bun ?

Eşti tu însuţi sau eşti cine trebuie să fii ?

Care sunt limitele constrângerilor sociale ?

Ce am realizat şi spre ce ţintim ?

De unde venim ?

Care sunt adevăratele valori ?

Spre ce ne îndreptăm ?

Revista COMUNIQUE găzduieşte teme de discutii şi puncte de vedere nenumărate tocmai pentru a demonstra diversitatea personalităţii umane, dreptul la exprimare liberă şi faptul că soluţia, de obicei, nu este una singură.

După cum spunea doamna Lidia Cristea – Rector al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea, revista COMUNIQUE este vie. Ea trăieşte prin toţi aceia care îi dau viaţă şi prin cei ce o citesc, este aproape de toţi şi de fiecare în parte şi nu impune altă limită în afara de cea a bunului simţ.

Cu speranţa că vă veţi găsi un prieten în revista COMUNIQUE, vă aşteptăm să vă alăturaţi nouă sau doar să o citiţi.

ComunIQue – A Magazine for Open-minded and Level-headed People

By Iuliana CRISTEAThe goal of this magazine was not of an assertive kind but of a communication one.

An exceptional team of professors and a group of students in The Romanian University of Science and Art “Gheorghe Cristea”, whom are at the beginning of their career, have discovered the taste for writing and understood the importance of the dialogue from their teachers. They have joined their efforts and enthusiasm to create this magazine.

The diversity of themes, opened to every spiritual area, unconfined to any rigid rules, covers any topic, from literature, history, psychology, religion, terrorism or European integration up to jokes. In order to keep the balance of value, there is a special spot appropriated for animadversions and, why not, for considerations which are both acquired. Considerations show that what has been done has been done well and animadversions protect us from the vicious vanity.

Beginning with its first issue, the magazine hosted a number of Romanian and international personalities. Many of its readers have shown their interest for it and had the courage to try.

In a more and more confuse world, under the daily pressure of stress, in a world ruled by versatility, the need for communication is indispensable. The debutants are welcomed and the personalities, who want to share with us their life an professional experience, are treasured. The dialogue between generations and human beings, as well, is natural and without obstacles. With “Comunique” you are among friends, you are home, you can share your convictions and you might find out answers for many questions:

Is this the right way?

Are you yourself or who you should be?

Which are the limits of the conveniences?

What have we accomplished and which are our goals?

Where are we coming from?

Which are the true values?

Where are we going to?

“Comunique” hosts a great number of themes and points of view just to demonstrate the diversity of human beings’ personalities, liberty of expression and also that usually there is more than one solution.

As Mrs. Lidia Cristea – the rector of The Romanian University of Science and Art “Gheorghe Cristea” – said: “Comunique” is alive. It lives through all those who animate it and who read it. It is tender and close to anyone and everyone and the only obligatory limit is the common sense.

Hoping that you will find a friend in “Comunique” we expect for you to join us or just to read it.

ÎNVĂŢĂMÂNT

Centrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC)


PrezentareCentrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) reprezintă o componentă definitorie a planului intern de cercetare ştiinţifică a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”.

La definirea profilului Centrului de cercetare pe probleme ale relaţiilor internaţionale s-a luat în calcul faptul că Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” se înscrie, prin structura şi problematica cursurilor, în rândul instituţiilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică din România,care pot aborda, la o nouă dimensiune, coordonatele fundamentale ale politicii externe româneşti prin prisma statutului României de stat membru al Uniunii Europene şi în contextul procesului de globalizare.

Misiunea Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) constă în: dezvoltarea de activităţi de cercetare ştiinţifică teoretică şi aplicativă; informarea comunităţii ştiinţifice asupra rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională, precum şi prin participarea la alte asemenea evenimente organizate de alte instituţii similare; realizarea unei cooperări cât mai strânse cu comunitatea de cercetare ştiinţifică de excelenţă, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Obiectivele Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC), stabilite în concordanţă cu exigenţele criteriilor de evaluare şi recunoaştere a centrelor de cercetare ştiinţifică şi acreditare a acestora, sunt axate pe:

- Elaborarea de programe ştiinţifice pe probleme fundamentale ale evoluţiei relaţiilor intenaţionale (politico-diplomatice, economico-financiare şi cultural-umane) în contextul proceselor de integrare şi globalizare. Aceste programe se concretizează prin studii şi sinteze, de la concept la abordări pragmatice, referitoare la mutaţiile petrecute în secolul al XX-lea, precum şi la cele ce se vor înregistra în secolul al XXI-lea la scara spaţiilor geo-strategice şi geo-economice ale lumii;

- Organizarea de simpozioane, conferinţe şi prelegeri cu largă audienţă naţională şi internaţională, care se adresează, în egală măsură, instituţiilor guvernamentale şi neguvenamentale, companiilor private, mass-media, asociaţiilor oamenilor de afaceri şi liber profesioniste, precum şi altor persoane interesate;

- Schimburi de informaţii, colaborări şi co-participări la lucrări de cercetare-studii, articole, reviste, comunicări ştiinţifice, etc., cu instituţii similare din România şi din alte ţări ale lumii. Aceste activităţi se desfăşoară pe baza protocoalelor de colaborare încheiate de conducerea universităţii cu diverse instituţii similare din ţară şi din străinătate şi sunt realizate cu sprijinul cadrelor didactice, a studenţilor şi a masteranzilor din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”;

- Editarea în limbile engleză şi română a revistei EUROGLOB, ca proiecţie directă a Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC), acest demers editorial făcându-se cu sprijinul unor reputaţi cercetători şi specialişti şi cuprinde analize şi reflecţii asupra fenomenelor economiei mondiale şi asupra proceselor de integrare şi globalizare.

Activitatea Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) se înscrie în criteriile de selecţie stabilite la nivelul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), respectiv a Comisiei de Ştiinţe Socio-Umane şi Economice (care analizează şi propune spre finalizare proiecte de cercetare pe probleme de economie, drept, management, istorie şi artă), pentru programele de cercetare a căror tematică trebuie să fie orientată în perspectiva dezvoltării României pe termen mediu şi de promovare a „temelor de vârf”, care să reflecte racordarea activităţii de învăţământ şi cercetare din România la tendinţele europene şi mondiale.

Master în Criminologie

Înfiinţarea Masterului în Criminologie apare ca o necesitate obiectivă având în vedere pe de o parte experienţa şi rezultatele foarte bune obţinute în derularea Masterului în Criminalistică iar pe de altă parte nevoia studierii şi cunoaşterii fenomenului infracţional şi din punct de vedere criminologic.

Ca ştiinţă de graniţă, multidisciplinară Criminologia pune la dispoziţia instituţiilor abilitate şi persoanelor cu sarcini în prevenirea şi combaterea criminalităţii studii ştiinţifice cu privire la infracţiune, infractor şi pedeapsă.

Masterul în Criminologie se va desfăşura în colaborare cu Asociaţia Naţională a Criminaliştilor din România şi cu Institutul Naţional de Studii Criminologice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Colaborarea U.R.S.A. cu aceste instituţii are în vedere o impletire cât mai armonioasă a teoriei cu practica astfel ca masteranzii la absolvire să aibă bagajul de cunoştinţe necesar în lupta cu delincvenţa.

Înfiinţarea Centrului de Cercetare Comunic@rt

În luna februarie 2009, la şedinţa Senatului URSA „Gheorghe Cristea” s-a luat hotărârea înfiinţării Centrului de Cercetare Comunic@rt.


Scopul principal al Centrului de Cercetare Comunic@rt este să ridice la nivel european, dar fără a se diminua caracterul şi esenţa sud-est europeană, procesul de comunicare ce poate duce la regăsirea rădăcinilor comune pe care spaţiul nostru le are cu restul continentului European, rădăcini devitalizate timp îndelungat din motive ideologice şi geopolitice. Acest scop nu poate fi atins decât prin perfecţionarea profesională a cadrelor şi a studenţilor noştri, prin crearea unei ambianţe productive şi prielnice ideilor pozitive şi realiste, ceea ce va muta centrul de interes al relaţiilor Est-Vest înspre structura primordială a omului. În condiţiile în care plămădirea unui sat global subînţelege conservarea nuanţelor pentru a nu se ajunge la uniformizarea speţei umane; când globalizarea economiei produce superficializarea actului cultural şi dizolvă profesii şi structuri sociale defavorizate de dezvoltarea tehnologiei, cercetarea ştiinţifică în domeniile comunicare şi arte poate ocroti tot ceea ce înseamnă sistem primordial de semne: spaţiul în care omul încă deţine toate calităţile care îl deosebesc de celelalte vietăţi.


Structura Centrului
Obiective specifice


1. Îmbunătăţirea comunicării interpersonale în cadrul lumii universitare româneşti şi europene;

2. realizarea unor schimburi de experienţă şi idei ce vor diminua prejudecăţile şi discriminările existente în lumea intelectuală europeană, bazate pe criterii economice şi geopolitice;

3. pregătirea unor ghizi culturali care să poate îndruma oaspeţii noştri spre spaţiile autentice ale sud-estului Europei, intenţionând o informare corectă asupra istoriei, culturii şi civilizaţiei balcanice;

4. integrarea treptată a ideilor noastre în amfiteatrul ideatic al Europei şi nu numai, prin publicarea unor lucrări ştiinţifice competitive la nivel intercomunitar;

5. realizarea unor proiecte ce aprofundează cunoaşterea studenţilor şi a cadrelor în tot ceea ce înseamnă elemente comune ale homo europeus cu homo balcanicus;

6. îmbunătăţirea imaginii spaţiului balcanic în presa autohtonă şi europeană;

7. îmbunătăţirea reală a relaţiilor dintre instituţii şi indivizi în domeniul învăţământului;

8. organizarea unui simpozion internaţional şi a unor întruniri ştiinţifice menite să apropie intelectuali şi artiştii între ei, indiferent de domeniul în care activează, şi să creeze treptat un forum de dezbateri sincere, dincolo de frustrările la modă ale societăţii postmoderne;

9. invitarea la Centru a unor profesori şi studenţi din ţară şi străinătate pentru a realiza schimburi de idei şi experienţă;

10. publicarea a două reviste ştiinţifice şi a unei foi de informare privind evenimentele din domeniile comunicare şi arte;

11. înfiinţarea unui centru de presă care să poată ajuta la cerere unele instituţii sau comunităţi care au probleme de comunicare;

12. perfecţionarea profesională continuă a cadrelor URSA ”Gheorghe Cristea”;

13. pregătirea studenţilor şi a masteranzilor noştri de a deveni capabili să realizeze lucrări ştiinţifice de anvergură, să organizeze simpozioane şi alte evenimente ştiinţifice, să conceapă şi să realizeze proiecte culturale şi/sau ştiinţifice cu o reală contribuţie la viaţa socială;

înfiinţarea unei trupe de spectacol care să pună în scenă piese de teatru şi de balet, unele create de absolvenţii sau profesorii noştri, cu care să participe la diferite festivaluri de specialitate din ţară şi străinătate

Sloganul Centrului de Cercetare Comunic@rt este:

Comunicare în artă şi artă în comunicareProiecte pe termen nelimitat

Organizarea Simpozionului Internaţional "ComUnique"

Editarea Reviste ComunIQue

Actualizarea site-ului www.comunique.roProiecte pe termen scurt

Înfiinţarea Şcolii de Vară "URSA Gheorghe Cristea şi orientarea universitară a absolvenţilor de liceu";

Realizarea lucrărilor ştiinţifice:

  • „Vlad Ţepeş şi Dracula în conştiinţa istorică şi mediatică a lumii”;
  • „Imaginea României în Occident şi a Occidentului în România în perioadele totalitaristă, de tranziţie şi după integrarea în Uniunea Europeană”;
  • Work-shop-ul internaţional ”Teatrul ca punte de dialog între impasurile spiritualităţii şi excesele tehnologiei”
  • ”Scurtă privire asupra contribuţiei unor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale la evoluţia culturii române de-a lungul secolului XX”;
  • Baletul contemporan – dezbateri după vizionarea lucrărilor de licenţă a absolvenţilor specializării Artele Spectacolului (Coregrafie) a URSA ”Gheorghe Cristea”, promoţia 2009;