Centrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC)


PrezentareCentrul de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) reprezintă o componentă definitorie a planului intern de cercetare ştiinţifică a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”.

La definirea profilului Centrului de cercetare pe probleme ale relaţiilor internaţionale s-a luat în calcul faptul că Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” se înscrie, prin structura şi problematica cursurilor, în rândul instituţiilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică din România,care pot aborda, la o nouă dimensiune, coordonatele fundamentale ale politicii externe româneşti prin prisma statutului României de stat membru al Uniunii Europene şi în contextul procesului de globalizare.

Misiunea Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) constă în: dezvoltarea de activităţi de cercetare ştiinţifică teoretică şi aplicativă; informarea comunităţii ştiinţifice asupra rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională, precum şi prin participarea la alte asemenea evenimente organizate de alte instituţii similare; realizarea unei cooperări cât mai strânse cu comunitatea de cercetare ştiinţifică de excelenţă, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Obiectivele Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC), stabilite în concordanţă cu exigenţele criteriilor de evaluare şi recunoaştere a centrelor de cercetare ştiinţifică şi acreditare a acestora, sunt axate pe:

- Elaborarea de programe ştiinţifice pe probleme fundamentale ale evoluţiei relaţiilor intenaţionale (politico-diplomatice, economico-financiare şi cultural-umane) în contextul proceselor de integrare şi globalizare. Aceste programe se concretizează prin studii şi sinteze, de la concept la abordări pragmatice, referitoare la mutaţiile petrecute în secolul al XX-lea, precum şi la cele ce se vor înregistra în secolul al XXI-lea la scara spaţiilor geo-strategice şi geo-economice ale lumii;

- Organizarea de simpozioane, conferinţe şi prelegeri cu largă audienţă naţională şi internaţională, care se adresează, în egală măsură, instituţiilor guvernamentale şi neguvenamentale, companiilor private, mass-media, asociaţiilor oamenilor de afaceri şi liber profesioniste, precum şi altor persoane interesate;

- Schimburi de informaţii, colaborări şi co-participări la lucrări de cercetare-studii, articole, reviste, comunicări ştiinţifice, etc., cu instituţii similare din România şi din alte ţări ale lumii. Aceste activităţi se desfăşoară pe baza protocoalelor de colaborare încheiate de conducerea universităţii cu diverse instituţii similare din ţară şi din străinătate şi sunt realizate cu sprijinul cadrelor didactice, a studenţilor şi a masteranzilor din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”;

- Editarea în limbile engleză şi română a revistei EUROGLOB, ca proiecţie directă a Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC), acest demers editorial făcându-se cu sprijinul unor reputaţi cercetători şi specialişti şi cuprinde analize şi reflecţii asupra fenomenelor economiei mondiale şi asupra proceselor de integrare şi globalizare.

Activitatea Centrului de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC) se înscrie în criteriile de selecţie stabilite la nivelul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), respectiv a Comisiei de Ştiinţe Socio-Umane şi Economice (care analizează şi propune spre finalizare proiecte de cercetare pe probleme de economie, drept, management, istorie şi artă), pentru programele de cercetare a căror tematică trebuie să fie orientată în perspectiva dezvoltării României pe termen mediu şi de promovare a „temelor de vârf”, care să reflecte racordarea activităţii de învăţământ şi cercetare din România la tendinţele europene şi mondiale.