ComUnique Nr. 10-12 / 2015 - Cuprins / Content

Revistă de Comunicare
a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte
Gheorghe Cristea
Fondată în anul de comunicare 2006
ISSN: 1842 - 9130
Copyright: Editura ERA 2015
Nr. 10-11-12, An 9 / 2013-15C u p r i n s

mAxioma
Evagrie PONTICUL: Forma simplă a aurului           5

Inter pares
Dr. ARDIAN KYCYKU: Mai multe morți – o singură profesie         6

Education & Research
U.R.S.A. „Gheorghe Cristea” – noi proiecte:
- Simpozionul Internațional ”Comunique” – Carte, comunicare, cercetare 10
- Litteris Forum 2015 11
- Concursul de Eseu Interdisciplinar 13

Comunicare & PR
Prof.univ.dr.ing. LIDIA CRISTEA: The triad communication-negotiation-mediation       14

Invitatul ComUnique
ANDREI ŞERBAN dixit…       18

Ipostaze ale Europei
Acad. RĂZVAN THEODORESCU – Acad. KOPI KYÇYKU: Uniunea constantă, la nivel doctrinar, al lui regnum cu sacerdotium   24

Imagologie
Dr. LUMINIŢA TĂRCHILĂ: Fragmentarium-ul – nucleul cel mai adânc al operei eminesciene   29
Drd. SILVANA LEKA: The memory of the community…     34

Inter/national
DR. ANTONIO FRATTASIO: Tipologia războaielor  45

Poesis
EUGENIA ŢARĂLUNGĂ – biu (poeme şi texte-bloc)            50
LOREDANA BOROŞ: Vârful ceasului            52

Îndreptar
Dr. DAN VĂTĂMAN: Consideraţii evolutive privind personalitatea juridică a Uniunii Europene            53

Pun(c)te de reper
Acad. KOPI KYÇYKU: Nicolae Titulescu şi Albania   59

Metafore
Dr. ADRIAN CURCAN: Corespondenţe între curente artistice din artele plastice şi muzică           63
Drd. ALICE TEODORESCU: From the “moving image” of Futurism to the visual art of today     70
Pierdut in interior – de CORINA LINTE       73

Interpersonal
Aspecte psihologice ale comunicării interpersonale – de ALEXANDRU GABRIEL CHIRIAC         75

Litera
HIQMET MEÇAJ: Spre Nicăieri          82

Presa în ochii presei
Dr. ION DAVID: Mass-media şi terorismul contemporan   85

Semne
Cazul Oedip Rege - de ADINA MIHAELA BOLBA     89

Memoriae
Drd. LINDA PEŞCHIR: Lizica Codreanu, performer român în atmosfera pariziană de la început de secol         94

Re-legere
Sf. NICOLAE VELIMIROVICI: Rugăciune pentru vrăjmaşi  96

Administraţie Publică
Metode şi principii utilizate în Ştiinţa Administraţiei - ALEXANDRU GABRIEL CHIRIAC            97

Artele Spectacolului
DARIO FO: ”... să scăpăm oraşele noastre”   104
Dr. VIVIA SĂNDULESCU: La Fille mal gardée, mai mult decat „a very English ballet”      105
Drd. LINDA PEŞCHIR: Stanislavski şi şcoala rusă   107
”Spărgătorul de nuci” – de IRINA CRISTIAN           110
”Umbra” – un spectacol – de TATIANA MANTA DOR         114
Comedia lui Plaut – de ALINA ROXANA LEONTE (IRIMIA)           118

(C)arte
Revista Română de Studii de Intelligence – model de ştiinţă şi profesionalism   127
Drd. GEORGE MOTROC: 5 recomandări literare ale anului 2014  128

In-formation
Drd. RAMADAN BEQIRI: Learning process in the education system in Kosova            132

Bonus
OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2015-2016        142

TABLE OF CONTENTS           149

Open Letter    150


T a b l e  o f  C o n t e n t s


Nr. 10-11-12, Year 9 / 2013-15

mAxioma
EVAGRIUS OF PONTUS: The simple shape of gold 5

Inter pares
Dr. ARDIAN KYCYKU: A lot of deaths – just one profession 6

Education & Research
U.R.S.A. "Gheorghe Cristea" – new projects:
- International Symposium "Comunique”: Book, communication, research
- Litteris Forum 2015 10
- Interdisciplinary Essay Contest 12

Communication & PR
Prof.univ.dr.ing. LIDIA CRISTEA: The triad communication-negotiation-mediation 13

ComUnique guest
ANDREI ȘERBAN dixit ... 18

Faces of Europe
Acad. RĂZVAN THEODORESCU - Acad. KOPI KYCYKU: The constant union of regnum with sacerdotium at the doctrinaire level 24

Imagology
Dr. LUMINIŢA TĂRCHILĂ: Fragmentary site - the deepest core of the Eminescu’s work 29
PhD. SILVANA LEKA: The memory of the community ... 34

Inter/national
DR. ANTONIO FRATTASIO: The typology of wars 45

Poesis
EUGENIA ȚARĂLUNGĂ - Biu (poems and texts block) 50
LOREDANA BOROŞ: Peak clock 52

Guide
Dr. DAN VĂTĂMAN: Evolutionary considerations on the legal personality of the European Union 53

Landmarks
Acad. KOPI KYCYKU: Titulescu and Albania 59

Metaphors
Dr. ADRIAN TURKEY: Correspondences between artistic trends of fine arts and music 63
PhD. ALICE TEODORESCU: From the "moving image" of Futurism to the visual art of today 70
Lost inside – by CORINA LINTE 73

Interpersonal
Psychological aspects of interpersonal communication – by Alexandru Gabriel Chiriac 75

Litera
HIQMET MEÇAJ: To Nowhere 82

Press Corner
Dr. ION DAVID: Media and contemporary terrorism 85

Signs
Case Oedipus the King – by ADINA MIHAELA BOLBA 89

Memoriae
PhD. LINDA PEŞCHIR: Lizica Codreanu, a Romanian performer in the Parisian atmosphere at the beginning of XX-th century 94

Faith
St. Nicholas Velimirovich: Prayer for enemies 96

Public Administration
Methods and principles used in the Science of Administration – by ALEXANDER GABRIEL CHIRIAC 97

Performing Arts
DARIO FO: "... to rescue our cities" 104
Dr. VIVIA SĂNDULESCU: La Fille mal gardée, more than "a very English ballet" 105
PhD. LINDA PEŞCHIR: Stanislavsky and the Russian school 107
"The Nutcracker" – by IRINA CRISTIAN 110
"Shadow" - a show – by TATIANA MANTA DOR 114
The comedy of Plautus – by ALINA ROXANA LEONTE (IRIMIA) 118

(C)arts
Romanian Journal of Studies of Intelligence – a scientific and professional model 127
PhD. GEORGE MOTROC: 5 literary recommendations

In-formation
Drd. RAMADAN BEQIRI: Learning process in the education system in Kosova 132

Bonus
Educational Offer of U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” 2015-2016 142

Table of Contents 149

Open Letter 150