Dr. Adrian CURCAN: Corespondenţe între curente artistice din artele plastice şi muzică

Similitudinile curentelor celor două arte le regăsim, în manifestările artistice din secolul al XX-lea în artele plastice şi în muzică strâns legate prin atitudinile sincretice ale artiştilor, prin corespondenţe între Abstracţionismul din artele plastice şi Serialismul integral din muzică, între Dadaism şi Pop-art ca o paralelă la Aleatorism.
Apoi regăsim corespondenţe între curentele cu aceleaşi denumiri manifestate în ambele arte şi anume Minimalismul, Suprarealismul, Arhetipalismul, Postmodernismul.
Dar pentru a susţine documentat corespondenţa artelor plastice cu muzica, prin similitudinile curentelor artistice, voi analiza punctele de vedere comune celor două arte, prezentate şi de o reprezentantă în domeniul muzicii, Monica-Cristelena Papandonatu, în teza sa de doctorat Aspecte comune ale muzicii cu artele plastice în a doua jumătate a secolului XX.
În manifestarea similitudinilor concepţiilor în curentele artistice ale celor două arte, în muzică şi artele plastice, se constată un decalaj între replica muzicală şi cea a unui curent plastic, care nu au evoluat simultan, arta plastica fiind cea care a dat tonul schimbării curentelor, conform unor opinii cărora dominant este în sistemul nervos simţul văzului, în proporţie de 70% faţă de cel auditiv.
O altă cauză a apariţiei curentelor artistice plastice mai devreme decât cele muzicale, spre exemplu a Abstracţionismului, ar fi gradul de accesibilitate vizuală a exprimării artistice, cât şi a timpului mai îndelugat de elaborare a unei opere muzicale, faţă de crearea unei opere în pictură sau în sculptură.

Urmărind o paralelă între curentele Abstracţionism şi Serialismul integral, în Abstracţionism artiştii plastici evită sugerarea figurativului, a subiectului, în lucrările lor, aşa cum precizează Marcel Brion în Arta abstractă despre Kandinsky, care afirmă că „într-o zi, am ştiut în mod precis că obiectele dăunează picturii mele”[1] şi precizează că „toate operele figurative anterioare acestui an (1910, n.n.) nu au fost decât etape pregătitoare abstracţionismului”[2].
Privitorul poate să facă unele asociaţii în descifrarea mesajului sugerat de artist în lucrările sale, să perceapă starea care poate s-o inducă aşa cum William Fleming îl citează pe Hans Hofmann care afirma că „o operă de artă nu poate fi niciodată imitaţie a vieţii, ci numai generare a vieţii, (...) un pictor al naturii, al vieţii fizice, nu poate ajunge niciodată creator de viaţă picturală”[3].
 Aceeaşi echivalenţă a lipsei subiectului o regăsim şi în muzică, în Serialismul integral, născut ca o reacţie la romantismul târziu, cu variantele atematismului şi atonalismului, în care autorii, precum Olivier Messiaen în Mode de valeurs et d’intensités creează moduri din sunete, din ritmuri, intensităţi şi modalităţi de atac, apoi elevul său Pierre Boulez îl continuă, înfiinţând Serialismul integral, prin punerea în serie a scărilor” acestor parametri.
Estetica Serialismului integral promovează o „muzică antimemorie”, a non-existenţei arhetipurilor, în care sonorităţile sunt divergente între ele, prin respingerea reciprocă a lor, prin lipsa relaţiei sunetelor, faţă de cele din muzica tradiţională, în sistem tonal sau modal, care interrelaţionează în transmiterea unui sentiment. În Serialismul integral dispare sistemul tonal sau modal, în care muzica căpăta sens, concreteţe tematică precum fuga sau sonata, iar motivul muzical ar fi corespondent celui pictural, prin care receptorului i se înlesneşte înţelegerea mesajului artistic de către autor.
Alte caracteristici ale Abstracţionismului şi ale Serialismului integral ar fi demersul raţional, din care lipseşte emoţia estetică, printr-o exprimare exclusiv intelectuală, ca de exemplu tablourile Pata roşie a lui Vasili Kandinsky, Pastila indiană a lui Paul Klee, Compoziţie în linie şi culoare a lui Piet Mondrian şi lucrarea Gruppen a lui Stockhausen, iar Punctualismul din muzica serială începând cu Webern este sinonim cu Pointilismul lui Georges Seurat, părintele curentului.
Ca o reacţie la arta tradiţională, Dadaismul a apărut în literatură, în anul 1920 prin colajele din ziare lipite la întâmplare de Tristan Tzara, recurgând la hazard, care va fi preluat şi de artiştii plastici ca Jackson Pollock prin „tehnica picurării” sau dripping”-ului, tehnica body-art”, realizând picturi la voia întâmplării”, iar Armand picta la nimereală” aruncând pensula prin gesturi subconştiente”.
Pictorii compuneau imagini găsite”, despre care Marcel Duchamp precizează că sunt obiecte găsite” care pot să aparţină naturalului, iar el de fapt, „dorea să aducă în discuţie artefactele, obiectele produse de om”[4], gata-făcute” (Ready-Made), pe care artiştii le expuneau „luate din producţia curentă a industriei destinate consumului”[5], ca de exemplu lucrarea lui, Fântâna.
În sculptură curentul Dada s-a manifestat sub diferite forme, una dintre ele este a aşa-numitelor instalaţii”, un ansamblu de obiecte îmbinate la nimereală”, aleatoriu, printr-o compunere arbitrară a unor diverse materiale, într-un joc al hazardului”.
Dar în dorinţa libertăţii de exprimare a artiştilor dadaişti, prin aceste gesturi tehnice se reduceau posibilităţile de exprimare ale lor, diminuându-se varietatea lucrărilor aleatorice” realizate prin aceeaşi tehnică de lucru, fapt ce le apropia mult, ajungându-se la o monotonie tehnică, ca şi în muzică unde compoziţiile erau exprimate prin sunete asemănătoare.


Citește materialul integral în ComUnique Nr. 10-12 / 2015

[1] Marcel Brion, Arta abstractă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 131, apud Monica-Cristelena Papandonatu, doctorand, Aspecte comune ale muzicii cu artele plastice în a doua jumătate a secolului XX, Teză de doctorat, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, 2007, p. 7.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Constantin Prut, Op. cit., p. 422.
[5] Ibidem.