Dr. Dan VĂTĂMAN: Consideraţii evolutive privind personalitatea juridică a Uniunii Europene

Abstract

After nearly sixty years of development, the European Union has become an important actor in international relations and is a benchmark for stability, democracy and human rights. In order to promote these values, the European Union needed effective and coherent tools, adapted not only to the functioning of an enlarged Union of 27 Member States, but also for the rapid changes that the world of today is facing. By adopting the Treaty of Lisbon, the European Union has acquired legal personality, which allows it to work more effectively and consistently worldwide, thus acquired a strengthened position in relations with partner countries and organizations around the world. Considering that until the acquire legal personality the European Union was based on the European Communities that each had separate legal personality and so there were a series of controversies about the legitimacy of the Union's relations with other subjects of national law and international law. Therefore, this article tries to clarify unclear aspects regarding the legal personality of the European Communities / European Union and also to analyze the provisions of the Treaty of Lisbon according that the European Union may exercise its legal personality in the legal order of the Member States and in the international legal order.
Keywords: international agreements, international organizations, legal capacity, legal personality of the European Union, Treaty of Lisbon.


1. Aspecte generale privind personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale

Dacă ar fi să facem referire la o definiţie a organizaţiei internaţionale ar fi destul de dificil deoarece în doctrină nu există o definiţie unanim acceptată. De-a lungul timpului au fost emise mai multe definiţii, una dintre acestea fiind propusă în anul 1956 de Comisia de Drept Internaţional a ONU, care a considerat că organizaţia internaţională este „o asociere de state, constituită prin tratat, înzestrată cu o constituţie şi cu organe comune şi posedând o personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre”. Deşi aceste elemente definitorii ale organizaţiilor internaţionale au fost acceptate de doctrină, definiţia nu a fost reţinută ca atare de Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor din anul 1969, care a stabileşte că prin expresia „organizaţie internaţională” se înţelege o organizaţie interguvernamentală, subliniindu-se astfel că membrii unei organizaţii internaţionale sunt statele, ca entităţi suverane şi independente[1].
Spre deosebire de state care sunt subiecte primare sau originare ale dreptului internaţional, organizaţiile internaţionale sunt considerate subiecte derivate ale dreptului internaţional, întrucât acestea iau naştere prin acordul de voinţă al statelor.
În momentul creării unei organizaţii internaţionale, statele învestesc noua entitate cu anumite funcţii şi competenţe în vederea promovării unor interese comune. Astfel, organizaţia internaţională dobândeşte personalitate juridică proprie, distinctă de cea a statelor care au creat-o şi care este opozabilă erga omnes. În ceea ce priveşte opozabilitatea personalităţii juridice a organizaţiei internaţionale faţă de statele nemebre sau terţe, conform Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, „un tratat nu crează nici obligaţii şi nici drepturi pentru un stat terţ fără consimţământul acestuia”[2].
Odata ce a dobândit personalitatea juridică, organizaţia internaţională o poate manifesta atât în ordinea juridică internă a statelor membre, cât şi în ordinea juridică internaţională.
În ceea ce priveşte personalitatea juridică de drept intern, pentru realizarea scopurilor pentru care a fost creată, o organizaţie internaţională are capacitatea de a fi titulară de drepturi şi obligaţii în raporturi de drept intern pe teritoriul oricăruia dintre statele membre[3].
În baza personalităţii juridice internaţionale, o organizaţie internaţională are capacitatea de a fi titulară de drepturi şi obligaţii în raporturile cu alte subiecte de drept internaţional într-un anumit domeniu al relaţiilor internaţionale, în directă legătură cu scopurile şi obiectivele pentru care aceasta a fost constituită[4].

Citește materialul integral în ComUnique Nr. 10-12 / 2015[1] Articolul 2 al. (1) lit. i) din Convenţia de la Viena privind Dreptul Tratatelor (1969)
[2] Articolul 34 din Convenţia de la Viena privind Dreptul Tratatelor (1969)
[3] Un exemplu în acest sens îl reprezintă art. 104 din Carta ONU, care prevede că „Organizaţia se bucură, pe teritoriul fiecăruia dintre membrii săi, de capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor şi atingerea scopurilor sale”. De altfel, aceste dispoziţii din Carta ONU (intrată în vigoare la 24 octombrie 1945) se regăsesc în marea majoritate a actelor constitutive ale organizaţiilor internaţionale, acestea conţinând prevederi similare.
[4] Manifestarea personalităţii juridice a organizaţiilor internaţionale, în calitatea lor de subiecte de drept internaţional, presupune exprimarea acestei calităţi prin acte distincte cum ar fi: încheierea de acorduri internaţionale, reprezentarea pe lângă alte subiecte de drept internaţional sau recunoaşterea acestora, asumarea de obligaţii şi răspunderea internaţională – Raluca Miga-Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006, p. 40.