New(s)LetterRevista Comunique nu vrea să afirme lucruri prea originale, ci să aplice cumva ceea ce deja s-a adeverit şi nu mai are nevoie de argumente, în domeniul comunicare. Revista nu poate oferi soluţii, ci doar poate sugera câteva întrebări. Unele întrebări pot fi, bineînţeles, fără răspunsuri, dar Comunique nu le va pune pentru a-i complexa pe cititori şi colaboratori, ci doar pentru a da o contribuţie câtuşi de modestă la menţinerea lucidităţii intelectuale.
Comunique nu vrea să devină un for intelectual, ci o discuţie virtuală desfăşurată de mai mulţi studenţi, cadre didactice şi intelectuali interesaţi de dialogul autentic, de acel dialog care creşte odată cu scăderea influenţei numeroaselor prejudecăţi şi fanatisme ce sărăcesc şi superficializează viaţa, producând izolarea şi retragerea omului din propria individualitate.
Revista Comunique nu va refuza niciun material şi nu va face economie de hârtie, de cerneală şi de noi rubrici, dacă un semen al nostru va simţi nevoia să publice, să debuteze, să deschidă o dezbatere pe teme de comunicare, relaţii publice, imagologie, semiotică, drept, artă şi literatură, management, economie, umor etc.
Jocul de litere din titlul revistei (ComUnique şi ComunIQue) oglindeşte spiritul deschis şi umorul plin de inteligenţă şi modestie ale autorilor Revistei. Nimic nu este comun şi nici unic atunci când, la începutul unui drum, oamenii afirmă ceea ce cred. De la a afirma la a te afirma nu este o distanţă inumană decât în ani, poate. Iar afirmarea aduce după ea şi preluarea cuvântului, a responsabilităţii mediatice, mai ales într-o societate ce tinde natural spre ridicarea calităţii la rang de element natural, nu sporadic.


Comunique Review does not want to state original ideas, but to somehow apply what has already come to be, in the communication domain, and is in no need for further argumentation. The magazine cannot give any solutions, it can only suggest a few questions, some of them can be, of course, without an answer, but Comunique will not ask them to confuse our readers and our writers, it will ask them so that we can make the smallest of contributions to maintaining intellectual lucidity.
Comunique does not want to become an intellectual forum, its goal is to become a virtual disscution between students, teachers and European intellectuals interested in authentic dialog. That dialog that grows with the decline of the numerous prejudices and fanaticisms which impovers and shallows life, producing the isolation of an individual from its own individuality.
Comunique is open and dedicated to communication with the common European ground, with which the lack of communication has kept us apart for more than half of century. Our magazine will not refuse any material and will not take into account savings, regarding paper, ink or new columns if one of your people should feel the urge to publish, to debute, to open a debate on communication issues, public relations, imagology, sign-science, law, art and literature, management, economy, humor etc
The playful letter game in the magazine’s title (ComUnique and ComunIQue) reveals the open spirit and the intelligent and modestful sense of homour which the authors of the magazine posess. Nothing is common and unique when, at the beginning of a journey, people state what they belive in. The distance from stating to distinguishing oneself is inhuman only in years, maybe. And distinguishing oneself brings along with it the power of taking word and media responsibility, especially in a society which naturally tends towards the lifting of quality at a rang of natural element, not sporadical.